کانالِ خبری بله : سایت آموزشی نیایش کانالِ سروش : سایت آموزشی نیایش کانال ِ گپ : سایت آموزشی نیایش کانالِ ایتا : سایت آموزشی نیایش کانالِ آی گپ : سایت آموزشی نیایش کانالِ ِ آی گپ : سایت آموزشی نیایش

Demo Builder Toggle
 
 
 
 
 
 

 
Menu

تألیفات نویسنده: 

کاردانی، کارشناسی 

 • علیپور رضا، تکنولوژی فیبرنوری ،شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٨٨٨
 • علیپور رضا، انواع شبکه ھای کامپیوتری،شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٨٧٨
 • علیپور رضا، آموزش زبان PHP ، شماره کتابشناسی ملی ۵٣۶٩۵۵٨
 • علیپور رضا، اقتصاد مهندسی: ویژه دانشجویان فنی و مهندسی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣۶٩۶٢١
 • علیپور رضا، شبکه ھای کامپیوتری کوچک، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴٨٣١
 • علیپور رضا، آموزش نویسندگی ، رعایت نکات مھم در نویسندگی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧۴٣
 • علیپور رضا، آموزش نصب ویندوز سون به صورت تصویر، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧٣۵
 • علیپور رضا، آموزش استفاده از نرم افزار مدیا پلیر، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧٢۶
 • علیپور رضا، آشنایی با اینترنت،، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧١۴
 • علیپور رضا، آموزش راه اندازی مودم/ G W8901 – TD LINK - IP، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴۵٩٨
 • علیپور رضا، تکنولوژی ﻣﺨﺎﺑﺮات ، اﻧﺗﻘﺎل ل اﻣﻮاج و ﺗﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴۵٨٨ 
 • علیپور رضا، پروژه سی شارپ (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)شماره کتابشناسی ملی، ۵٣٨۴۵۴٨
 • علیپور رضا، ساختار کامپیوتر و دستگاه ھای جانبی، شماره کتابشناسی ملی، ۵٣٨٣۵٣٨
 • علیپور رضا، ریاضیات مهندسی شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨٣۴٨٢
 • علیپور رضا، مسیریابی در شبکه ھای کامپیوتری، شماره کتابشناسی ملی،٣٨٣١۴٧
 • علیپور رضا، فناوری اطلاعات در سازمانھا، شماره کتابشناسی ملی،٣٨٣١٠١
 • علیپور رضا، آزمایشگاه مبانی دیجیتال، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨٢٨٠١
 • علیپور رضا، شبکه کابلی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩۵٢
 • علیپور رضا، ساختار شبکه سیگنالینگ، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩٣۴
 • علیپور رضا، سیستم مکان یابی جھانی (GPS=(Global positioning system، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩٠۴
 • علیپور رضا، نقشه ھای برق ساختمان با توضیحات،(مورد استفاده دانشجویان و سازمان نظام مهندسی ساختمان) شماره کتابشناسی ملی،١٩٨١٨٢۴ 

تکمیلی: کارشناسی ارشد، دکتریPhd

 • علیپور رضا، سیستم رادار، مهندسی مخابرات: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)، شماره کتابشناسی ملی،5385747
 • علیپور رضا، آموزش شبیه سازی با نرم افزار متلب: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتابشناسی ملی،5414667
 • علیپور رضا، پردازش تصویر دیجیتال: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)، شماره کتابشناسی ملی،5385443
 • علیپور رضا، شبیه سازی سیگنالھای مخابراتی،شبکه ھای عصبی با نرم افزار متلب: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتابشناسی ملی،5350453
 • علیپور رضا، شبکه های مخابراتی،(طراحی سوکت در پروتکلTCP): ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)،(جلد اول) شماره کتابشناسی ملی،5384593 
 • علیپور رضا، شبکه های مخابراتی،(طراحی سوکت در پروتکلTCP): ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)،(جلددوم) شماره کتابشناسی ملی،7650198  
 • علیپور رضا، پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته: شبیه سازی با نرم افزار متلب: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،7649776
 • علیپور رضا، تئوری مخابرات پیشرفته،شبیه سازی سیستم های مخابراتی: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،7658604
 • علیپور رضا، بکارگیری شبکه های اجتماعی،در فرایند آموزش الکترونیکی، ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،8840890

 

Go to top